Stanovy

Stanovy občianskeho združenia SciFi Guide o.z.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

 • Názov občianskeho združenia je SciFi Guide. Občianske združenie SciFi Guide (ďalej len SFG) vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky podľa zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších úprav.
 • SFG je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou a vystupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám v Slovenskej republike a v zahraničí.
 • Sídlo občianskeho združenia je Kôstková ulica č.8, Bratislava 59, 851 10.
 • Oficiálna skratka názvu je SFG.

Článok II.
Ciele občianskeho združenia

Cieľom občianskeho združenia je vzdelávanie a podpora ľudí a ich kreatívnych schopností a zručností so záujmom o vedecko-fantastickú literatúru, film a ďalšie žánre prostredníctvom poskytovania priateľského zázemia a priestoru pre sebarealizáciu.

Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosť predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • v organizovaní podujatí najmä odborných seminárov, konferencií, verejných prezentácií a prednášok, diskusných podujatí a ďalších edukačných aktivít,
 • vo vydávaní periodických a neperiodických publikácií, ako tlačových, tak aj elektronických, realizácia internetových stránok a to v spolupráci nielen so slovenskými, ale aj zahraničnými subjektmi,
 • v organizovaní verejných stretnutí členov ale aj širokej verejnosti za účelom diskusie, oboznamovania s fantastikou a šírenia týchto vedomostí a myšlienok za hranice nášho občianskeho združenia,
 • v poradenskej činnosti a konzultačnej činnosti v oblasti slovenskej ale aj svetovej fantastiky,
 • v informovaní o národných ale aj medzinárodných stretnutiach v oblasti fantastiky a ich následnom sprostredkovaní pre členov a širokú verejnosť,
 • v šírení myšlienok kultúrnej, rasovej, politickej a záujmovej znášanlivosti a tolerancie,
 • v podpore ďalších aktivít v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia združenia.

Článok III.
Členstvo

Členstvo v občianskom združení SFG môže byt dvojaké: riadne a čestné.

 • Riadnym členom občianskeho združenia SFG sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami občianskeho združenia, cieľmi združenia, nariadeniami Kvóra a vyplnia písomnú prihlášku do občianskeho združenia.
 • O prijatí za riadneho člena na základe písomnej prihlášky rozhoduje Kvórum. Členstvo vzniká dňom rozhodnutia Kvóra SFG.
 • Najneskôr do 30 dní od prijatia za riadneho člena je tento povinný uhradiť členský príspevok, ktorého výšku určuje Kvórum. Členský príspevok sa platí vždy na dobu jedného kalendárneho roka odo dňa prijatia riadneho člena.
 • Dokladom členstva je vydaný členský preukaz.
 • Členstvo v občianskom združení zaniká:
  • dobrovoľným vystúpením,
  • vylúčením na základe rozhodnutia Kvóra ak:
   • člen poruší stanovy alebo iné dokumenty združenia,
   • hrubo poruší právny poriadok SR,
   • svojim konaním poškodzuje dobré meno združenia.
  • automaticky:
   • úmrtím,
   • zánikom združenia.
 • Čestné členstvo udeľuje predseda Kvóra so súhlasom ostatných členov Kvóra a nie je časovo obmedzené.
 • Čestné členstvo v občianskom združení zaniká:
  • prehlásením čestného člena o dobrovoľnom zrieknutí sa štatútu čestného člena,
  • vylúčením na základe rozhodnutia Kvóra ak:
   • člen poruší stanovy alebo iné dokumenty združenia,
   • hrubo poruší právny poriadok SR,
   • svojim konaním poškodzuje dobré meno združenia
  • automaticky:
   • úmrtím,
   • zánikom združenia.

Článok IV.
Práva a povinnosti členov

 • Člen združenia má právo:
  • voliť a byť volený do orgánov združenia (netýka sa čestného členstva),
  • podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach združenia,
  • vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v občianskom združení SFG,
  • byť informovaný o činnosti združenia a všetkých jeho podujatiach, zúčastňovať sa týchto podujatí,
  • byť informovaný o hospodárení združenia,
  • používať služby, ktoré má združenie k dispozícii pre svoju činnosť,
  • pre daný rok, v ktorom združeniu poskytol sponzorský dar/príspevok, byť uvádzaný medzi sponzormi projektov na miestach ktoré slúžia k tomuto účelu,
  • využívať výhody členstva definované Kvórom SFG.
 • Člen združenia má povinnosť:
  • aktívne sa podieľať na činnosti združenia a hájiť jeho záujmy a ciele,
  • zachovávať ustanovenia stanov združenia,
  • podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov združenia,
  • chrániť a nepoškodzovať dobré meno združenia,
  • platiť členské príspevky (netýka sa čestného členstva).

Článok V.
Orgány Združenia

 • Orgánmi občianskeho združenia SFG sú:
  • Valné zhromaždenie,
  • Kvórum,
  • Šedý koncil.

Článok VI.
Valné zhromaždenie

 • Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. Právnická osoba je zastúpená ním poverenou osobou.
 • Valné zhromaždenie:
  • schvaľuje stanovy združenia,
  • volí a odvoláva členov Kvóra,
  • volí a odvoláva členov Šedého koncilu,
  • schvaľuje plán činnosti a správu o hospodárení združenia,
  • schvaľuje rozpočet združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia.
 • Valné zhromaždenie je zvolávané Kvórom združenia podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia, Kvórum združenia je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie do dvoch mesiacov.
 • Prvé valné zhromaždenie musí byť zvolané do 3 mesiacov odo dňa vzniku združenia.
 • Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.
 • Uznesenie sa prijíma, ak zaň hlasovalo viac ako polovica všetkých prítomných riadnych členov združenia.
 • Na schválenie alebo zmenu stanov sa vyžaduje súhlas aspoň dvoch tretín prítomných riadnych členov združenia.
 • Na zrušenie združenia sa vyžaduje súhlas viac ako dvoch tretím celkového počtu riadnych členov združenia.
 • Mimoriadnemu valnému zhromaždeniu prislúchajú rovnaké práva ako riadnemu Valnému zhromaždeniu združenia.

Článok VII.
Kvórum

 • Kvórum je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 • Kvórum má najmenej 3 členov, a tvorí ho:
  • Predseda kvóra,
  • Tajomník kvóra,
  • hospodár,
  • ostatní členovia.
 • Štatutárnym orgánom združenia je predseda Kvóra. Tento koná v mene združenia tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu združenia pripojí svoj podpis a odtlačok pečiatky. Predseda je za svoju činnosť zodpovedný Kvóru združenia. Kvórum môže splnomocniť k podpisovaniu aj ďalších riadnych členov občianskeho združenia SFG.
 • Funkčné obdobie Kvóra sú dva roky. Kvórum sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za polrok. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda Kvóra. Kvórum je uznášania schopné, ak je prítomných aspoň dve tretiny jeho členov. Kvórum rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 • Kvórum:
  • volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu, tajomníka a hospodára,
  • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
  • vypracúva plán činnosti a správu o hospodárení združenia,
  • vypracúva návrh rozpočtu,
  • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
  • rozhoduje vo veciach, ktoré nemá vo svojej pôsobnosti valné zhromaždenie,
  • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
  • vypracúva vnútroorganizačné predpisy, smernice ich zmeny a doplnky.
 • Členom Kvóra sa môže stať člen združenia, ktorý má štatút člena viac ako dva roky a aktívne sa zapája do činností z rozvoja občianskeho združenia SFG.

Článok VIII.
Šedý koncil

 • Šedý koncil je kontrolným orgánom združenia. Za svoju činnosť sa zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
 • Šedý koncil má troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie na dobu 3 rokov.
 • Šedý koncil:
  • kontroluje dodržiavanie stanov združenia a vnútorného poriadku,
  • kontroluje činnosť Kvóra,
  • dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia,
  • kontroluje hospodárenie združenia,
  • volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť Šedého koncilu.
 • Členstvo v Šedom koncile je nezlučiteľné s členstvom v Kvóre združenia.
 • Šedý koncil je oprávnený iniciovať zvolanie Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré nie sú v súlade so stanovami združenia. V takom prípade postačuje ak o zvolanie Valného zhromaždenia požiada jedna tretina všetkých členov združenia.

Článok IX.
Symboly združenia

 • SFG má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie občianskeho združenia. Symbolom združenia je logo a názov.

Článok X.
Hospodárenie združenia

 • Združenie hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia.
 • Majetok združenia tvorí:
  • hmotný a nehmotný majetok združenia,
  • výnosy z usporiadania vzdelávacích a spoločenských akcií,
  • výnosy z majetku združenia,
  • prostriedky získané z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
  • prostriedky získané od darcov, sponzorov alebo fyzických či právnických osôb z tuzemska a zahraničia,
  • prostriedky získané z grantov, finančnej podpory a od partnerov z tuzemska a zahraničia,
  • dotácie zo štátneho rozpočtu,
  • členské príspevky.
 • Finančné prostriedky združenia sa ukladajú na samostatný účet zriadený na tento účel v peňažnom ústave.
 • Prostriedky združenia možno použiť len na plnenie cieľov uvedených v článku II.
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Kvórum združenia.

Článok XI.
Zánik Združenia

 • Združenie zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie dvomi tretinami celkového počtu riadnych členov združenia.
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
 • Ak združenie zaniká rozpustením, Kvórum ustanoví likvidátora.
 • Pri likvidácii združenia sa najprv vyrovnajú všetky závesky a pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvidovaného združenia.
 • Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

 • Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia ustanovujúcim Valným zhromaždením.
 • Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.
 • Členovia prípravného výboru, ktorého menný zoznam je súčasťou žiadosti o registráciu, sa do konania prvého Valného zhromaždenia združenia stávajú členmi prvého Kvóra. Ich funkčné obdobie končí dňom konania Valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 11.8.2009

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

Pridaj sa k nám

RSS Google Plus Facebook Twitter

Odporúčame

Fantasy Knihy Feeling Movies - recenzie filmov
FAN-PROJECT.COM Merlin
tolkien.sk PanPrsteňov.com
scifi.sk Slovenský web o web o seriáli Castle
SlavCon IstroZIN
Batman: Arkham Knight - CZ/SK

Podporte nás

© 2005-2012 SciFi-Guide.net - Váš sprievodca sci-fi a fantasy svetom
Kopírovanie obsahu stránky je bez súhlasu majiteľa zakázané.

Websupport.sk